Weblencse

Kontaktlencse Webáruház

Kosár

Bejelentkezés vagy Regisztráció a Fiókom menüpontban.

 

Category Archives: Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat 2018

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
A Zalka Optika Kkt.
rövidített adatvédelmi tájékoztatója
www.weblencse.hu weboldalon keresztül elérhető adatkezelésekről

A Zalka Optika Kkt. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Koronázó tér 4 ,cégjegyzékszám: 07-03-001318, adószám: 22009337, telefonszám: +36 22 506-457, e-mail: optika@zalkaoptika.hu, önállóan képviseli: Zalka Attila közös képviselő), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.
Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő weboldalon keresztül elérhető adatkezeléseinek leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a 8000 Székesfehérvár Koronázó tér. 4. sz. alatt.
Kik az érintettek?
Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát például a vásárlók, a weboldalra regisztrálók, hírlevélre feliratkozók.
Kik kezelik az adataimat?
Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy együttes, közös adatkezelést végez a következő vállalkozásokkal, így a Dioptrans Kft., Sprinter Futárszolgálat Kft..,adatkezelőkkel a következő adatkezelések kapcsán, az alábbi célokból:

a) Ügyféllevelezéssel kapcsolatos adatkezelés
1. közös adatkezelés célja: érintett ügyfél legmagasabb szintű kiszolgálása
2. a közös adatkezelés során kezelt adatok köre és azok célja:
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés, kérdés, egyéb, érintett által megadott adat válaszadás
1. közös adatkezelés módja: közös adatállomány, amelyhez történő hozzáférést az egyes adatkezelők által megállapított jogosultsági szintek rendezik, csak az férhet hozzá az adatállományhoz, akinek azzal kapcsolatban feladata van.
Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?
Egyszeri információkérés
Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.
Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
Kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés tartalma* válaszadás
Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
A személyes adatok forrása: az érintett maga.
Az adatkezelés módja: elektronikus és/vagy papír alapú, függően az érintett kapcsolat-felvételi módjától.
Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön fejezetben.
Érintetti jogok és joggyakorlás: lásd külön fejezetben.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.
Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.
Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok
Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás stb. (Például érintettel folyatott levelezés.)
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely termékének igénybevételéről, az adatkezelés jogalapja szerződéskötésen alapul. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, valamint más, jogszabályban meghatározott más jogalapon is, lehet például jogszabály alapján kötelező is (lásd a Szabályzat Jogalap, jogszerűség c. fejezetét). Adatkezelő kérés esetén tájékoztatja az érintettet, hogy mely jogalap alapján kezeli az adatait.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.
A kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés, kérdés, egyéb, érintett által megadott adat válaszadás
Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.
A személyes adatok forrása: az érintett maga.
Az adatkezelés módja: elektronikus és/vagy papír alapú, függően az érintett kapcsolattartási módjától.
Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön fejezetben.
Érintetti jogok és joggyakorlás: lásd külön fejezetben.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy ha az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke, vagy kötelezettség teljesítése megkívánja, akkor a cél megvalósulását követően, az érdek megszűnéséig, vagy kötelezettség teljesítésének fennállásáig. Ha az adatkezelés módja vagy más alapján jogszabály kötelezően meghatározza az adatkezelés időtartamát, úgy az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatokat.
Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.
Hírlevél küldése
Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.
A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
A kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás
e-mail cím hírlevél kiküldése
A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.
Hírlevél kiküldését az ezzel a feladattal megbízott, a jelen Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.
Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.
Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy a 11. pont szerinti esetben megerősítést nem ad.
Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@weblencse.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Zalka Optika Kkt., 8000 Székesfehérvár Koronázó tér 4.
Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.
A személyes adatok forrása: az érintett maga.
Az adatkezelés módja: elektronikus, manuális.
Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön fejezetben.
Érintetti jogok és joggyakorlás: lásd külön fejezetben.
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.
Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.
Weboldalra történő regisztráció
Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalára regisztráljanak, megkönnyítve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének folyamatát.
A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.
A kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
mobiltelefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás/belépéshez szükséges információ az e-mail címre kerül továbbításra, így azonosítást is szolgálja
jelszó azonosítás/későbbi belépéshez szükséges
cím (irányítószám, város, közterület, házszám, emelet) szállításhoz/számlázáshoz szükséges adat
egyéb kérdés, kérés válaszadáshoz
választott kommunikációs csatorna megjelölése kapcsolattartás
kedvencre vonatkozó adatok hírlevelezéshez szükséges információ
szállítási mód megjelölése teljesítéshez szükséges
fizetési mód megjelölése teljesítéshez szükséges
különböző hírlevélre történő feliratkozás jelzése hírlevél feliratkozáshoz
Facebook profil azonosítás
Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.
A személyes adatok forrása: az érintett maga.
Az adatkezelés módja: elektronikus, manuális.
Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön fejezetben.
Érintetti jogok és joggyakorlás: lásd külön fejezetben.
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
Adatközlés: tárhelyszolgáltató felé kerül közlésre (lásd I. sz. melléklet).
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.
Bejelentkezés a weboldalon
Felhasználó a weboldalra, a regisztrációt követően, bejelentkezhet.
A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára korábban regisztrált, és oda önkéntesen, személyes adatainak megadásával belép.
A kezelt adatok köre és célja:
regisztráció során megadott e-mail cím azonosítás bejelentkezéshez
jelszó* azonosítás bejelentkezéshez
Facebook profil azonosítás bejelentkezéshez
Az adatkezelés célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott megadott adatinak – szükség szerinti – módosítása, valamint kapcsolattartás.
A személyes adatok forrása: az érintett maga.
Az adatkezelés módja: elektronikus, manuális.
Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön fejezetben.
Érintetti jogok és joggyakorlás: lásd külön fejezetben.
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
Adatközlés: tárhelyszolgáltató felé kerül közlésre (lásd I. sz. melléklet).
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.
Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy a weboldalán keresztül egy vagy több terméket (szolgáltatást) rendeljen meg.
A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával terméket rendel.
A kezelt adatok köre:
név* azonosítás
e-mail cím* kapcsolattartás
jelszó belépés/azonosítás
ország számlázáshoz szükséges adat
város számlázáshoz szükséges adat
cím számlázáshoz szükséges adat
telefonszám kapcsolattartás
megrendelt termék megnevezése és darabszáma teljesítéshez és számlázáshoz szükséges adat
fizetési mód számlázáshoz szükséges adat
számlázási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok)* számlázáshoz szükséges adat
szállítási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok)* szállításhoz szükséges adat
érintett által kiválasztott szállítási mód* szállításhoz szükséges adat
bankkártya száma bankkártyával/hitelkártyával történő pénzügyi teljesítéshez szükséges adat
CVV kód bankkártyával/hitelkártyával történő pénzügyi teljesítéshez szükséges adat
bankkártya lejárat dátuma
bankkártyával/hitelkártyával történő pénzügyi teljesítéshez szükséges adat
rendelésazonosító* megrendelés későbbi visszakereshetőségéhez szükséges
rendelés dátuma* teljesítéshez, visszakereshetőséghez szükséges
végösszeg pénzügyi teljesítéshez szükséges adat
kuponkód pénzügyi teljesítéshez szükséges adat
Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül terméket megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.
A személyes adatok forrása: az érintett maga.
Az adatkezelés módja: elektronikus, manuális, papír alapú bizonylat kibocsátása esetén papír alapú.
Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön fejezetben.
Érintetti jogok és joggyakorlás: lásd külön fejezetben.
Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.
Adatközlés: harmadik, kiszállítást végző Partner felé, kerül közlésre, ha azt nem az Adatkezelő maga végzi el. A Partnerekről lásd az I. sz. mellékletet.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.
Sms küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Érintett a megrendelése kapcsán a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel az Adatkezelő sms küldő szolgáltatásra. Az sms küldő szolgáltatás nem minősül a 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti reklámnak, hanem egy kényelmi funkció, amely segítségével az érintett értesül a megrendelésének státuszáról.
Az sms küldő szolgáltatás használata önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki értesülni kíván a megrendelése státuszáról, ezért személyes adatainak megadásával az sms küldő szolgáltatásra feliratkozik.
A kezelt adatok köre és célja:
név azonosítás
telefonszám sms küldéshez szükséges

Az sms küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett érintett személyre szabott tájékoztatása a megrendelése állapotáról.
A személyes adatok forrása: az érintett maga.
Az adatkezelés módja: elektronikus, a rögzítés manuális, a kiküldés automatikus.
Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön fejezetben.
Érintetti jogok és joggyakorlás: lásd külön fejezetben.
Amennyiben az sms kiküldését az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján adatfeldolgozó teszi meg, úgy az adatfeldolgozó személye a jelen Szabályzat I. sz. mellékletében kerül meghatározásra.
Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója (lásd I. sz. melléklet) kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett megrendelésének teljesítése meg nem történik, vagy korábbi időpontig, amíg érintett nem kérte az adatok törlését.
Az érintett az sms adatállományból bármikor leiratkozhat az sms-re küldött válaszüzenettel, valamint az info@weblencse.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

Érintett postai úton a következő címen iratkozhat le az sms adatállományból: Zalka Optika Kkt. 8000 Székesfehérvár Koronázó tér 4.

Bankkártya használattal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett a termékek ellenértékét bankkártyával (ideértve a hitelkártyákat) egyenlítse ki.
Adatkezelő kizárólag a tranzakció azonosítóját és a sikerességről szóló visszajelzést, mint adatot kapja, bankkártya adatokat nem kezel.
Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankkártyával kíván fizetni.

A kezelt adatok köre és célja:
tranzakció azonosítója azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
sikeresség azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
Az adatkezelés célja a bankkártyával történő pénzügyi teljesítés elősegítése.
Az adatok forrása: partner bank.
Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
Tekintettel arra, hogy érintett a weboldalon keresztül bankkártyával fizethet, az Adatkezelő minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb adat, a lehető legrövidebb ideig jusson tudomására. Az adatokat kizárólag az Adatkezelő vezetése ismerheti meg.
A bankkártya adatok kezelését, azonosítását, a kártya és így a kapcsolódó bankszámla megterhelését az adott bank a saját adatkezelési- és adatvédelmi, valamint üzlet- és egyéb szabályzata alapján végzi.
Kiegészítve a fentieket, az adatkezelés időtartama 5 év (elévülési idő).
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett termékek ellenértékét bankon keresztül történő átutalással egyenlítse ki, továbbá Adatkezelő a Munkatársak munkabérét és egyéb járandóságait átutalással fizeti meg, valamint harmadik felek felé történő pénzügyi kötelezettségek teljesítését banki átutalással teszi meg.
Az érintett által bankon keresztül történő átutalás önkéntes hozzájáruláson alapul, az érintettek, mint Munkavállalók és más, harmadik felek felé történő pénzügyi teljesítés és így adatainak kezelése jogszabály és szerződés alapján kötelező
Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni, továbbá, minden Munkatárs és minden harmadik fél, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik.
A kezelt adatok köre és célja
számlabirtokos neve azonosítás
bankszámla száma azonosítás
közlemény azonosítás
összeg azonosítás
Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése, valamint az érintett felé történő pénzügyi teljesítés végrehajtása.
A személyes adatok forrása: az érintett maga.
Az adatkezelés módja: elektronikus és/vagy papír alapú, manuális.
Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön fejezetben.
Érintetti jogok és joggyakorlás: lásd külön fejezetben.
A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag annak a Munkatársnak jusson tudomására, akinek az a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
Érintett a banki átutalást az általa választott és számára elérhető csatornán teszi meg.
Érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a fenti adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.
Adatkezelő részéről történő banki átutalás esetén az Adatkezelő Munkatársa a számlák, bizonylatok és egyebek alapján összeállítja az átutalás címzettjeinek listáját, hozzájuk kapcsolva a pénzügyi teljesítést jelentő összegeket, majd vezetői jóváhagyást követően a banki átutalást végrehajtja.
Adatkezelő a banki átutalásokat, függetlenül attól, hogy bejövő, vagy kimenő utalásokról van szó, ellenőrzi.
A banki átutalás adatait Adatkezelő adatfeldolgozója felé átadhatja, ha van kapcsolódó feladattal (pl. könyvelés) megbízott adatfeldolgozója.
Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.
Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing
Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon.
A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
Kezelt adatok köre és célja:
érintett publikus neve azonosítás
publikus fotója azonosítás
publikus e-mail címe kapcsolattartás
érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete kapcsolattartás, válaszadás alapja
érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja
Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.
Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.
Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.
Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.
A személyes adatok forrása: az érintett maga.
Az adatkezelés módja: elektronikus, manuális.
Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön fejezetben.
Érintetti jogok és joggyakorlás: lásd külön fejezetben.
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen az Adatkezelő részéről nem történik.
Weboldal látogatási adatok
Hivatkozások és linkek
Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.
Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

Adatfeldolgozók:
• GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
futárszolgálati tevékenység
• SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság
1097 Budapest, Táblás utca 39.
futárszolgálati tevékenység
• Dioptrans Kft.
futárszolgálati tevékenység
1161 Budapest, Iskola u. 34-36 +36 1 403 5216
info@dioptrans.hu.
• 3 in 1 Hosting Bt.
Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1, 2310
Szerver hoszting szolgáltatások (Tárhely (cPanel) szolgáltatás, Backup szerver szolgáltatás, Szerver Hosting szolgáltatás, Szerver Bérlés szolgáltatás)
admin@3in1host.com

Honlap üzemeltetése, fejlesztése
Cookie-k
Cookie neve Funkció Időtartam
userlike chat kezelés 1 év
capturly optimalizálás, elemzés 1 év
google analytics optimalizálás, elemzés 4 év
getsitecontrol elégedettségi felmérés 1 év
beamer hírfolyam 2 év
google adwords hirdetés, remarketing 2 év
scarab intelligens ajánlórendszer 1 év
maileon hírlevélküldő 2 év
facebook bejelentkezés nincs adattárolás
google optimize A/B tesztelés, optimalizálás 1 év

Capturly
Azért, hogy weboldalainkat ügyfeleink elvárásaihoz tudjuk igazítani, a Capturly (https://capturly.com) rendszerét alkalmazzuk, amellyel az adatok gyűjtése és tárolása marketing és optimalizáció céljára történik. Ezeket az adatokat álnév alatt futó használói profilok készítésére használjuk. Az érintett személy által külön erre vonatkozó hozzájárulása nélkül a gyűjtött adatok nem lesznek alkalmasak arra, hogy a weboldal látogatóját egyénileg azonosíthassa, és nem lesznek összekötve az álnév viselőjének személyes adataival sem. Ezzel összefüggésben az Ön böngészőjének és internetezésre használt eszközének adatai (országa, IP-címe anonimizált formában, eszköze típusa, képernyőmérete, böngésző típusa, operációs rendszer típusa, meglátogatott oldalak, látogatás ideje) kerül feldolgozásra és tárolásra. Az adatok gyűjtését és tárolását ki tudja kapcsolni saját böngészőjében, melyről bővebb információt a következő linken talál: https://capturly.com/opt-out
GetSiteControll:
annak érdekében, hogy weboldalunk mobil nézetét javítani tudjuk, a telefonról látogató vásárlóinknak a vásárlás befejezésekor, egy két lépéses űrlapot jelenítünk meg, melynek kitöltése opcionális. Az űrlap kitöltése teljesen anonim az oldal telefonról történő használhatóságát elemzi.
Beamer:
a Beamer alkalmazásunk a hírfolyamunk kezelésére alkalmas. Látogatáskor egy sütit tesz le a böngészőbe, és értesítéseket küldd a felhasználónak, ha látogatása óta új információk kerültek fel rá. Számítógépen a kis harang felül, értesítés esetén, az értesítések számával, telefonon- tableten a jobb alsó sarokban található meg. Semmilyen személyes, visszaazonosítható adatot nem tárol, az ip-címet random névre alakítja át.
Scarab:
intelligens ajánló, mely a látogatóknak anonim, nem beazonosítható módon monitorozza viselkedését, ez alapján termék ajánlásokat tesz. Az egyszerű újravásárlás elengedhetetlen eleme, hogy a látogatónak a megvásárolt, böngészett termékek, a következő látogatásakor is közvetlenül elérhetőek legyenek.
Userlike:
online chat kezelő felülete. A látogatók vásárlásban való segítésére alkalmas, amennyiben a bal alsó sarokban lévő élő chat funkciót választjuk. Azon látogatók, akik igénybe veszik a szolgáltatást, a beszélgetésben megadott adatait, és a beszélgetés szövegét 6 hónapig tároljuk, ezután töröljük.
Google Analytics:
A weboldal a Google Analytics-et, a Google Inc. („Google“) webelemző szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics ún. „sütiket“, küld az Ön számítógépére, mely tárolódik, és adatokat küldd a látogatás adatairól. Az süti adatokat minden esetben a Google tárolja amerikai szerverein. Az Analytics-be érkező személyes adatokat, pl. IP- cím, megrendelési azonosító a Google titkosítva adja át a rendszernek, így számunkra a látogató adatai nem beazonosíthatók. A sütik használatát böngészőszoftverének megfelelő beállításával letilthatja. A Google általi adatgyűjtést és -felhasználást (sütik és IP-cím) az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

A plug-in helyett vagy mobil eszközök böngészőin kattintson erre a linkre egy letiltó süti telepítéséhez, mely a továbbiakban megakadályozza a Google Analytics keretein belül történő adatgyűjtést ezen a weboldalon. A letiltás mindaddig érvényben marad, míg nem törli annak sütijét. Ha a süti törlődött, elegendő mindössze újból a linkre kattintania. A Google Analytics felhasználási feltételeiről és adatvédelmi irányelvéről az alábbi oldalakon talál további információkat:
https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://www.google.de/intl/en-GB/policies/

A Google Remarketinget, a Google hirdetési szolgáltatását is használjuk, melynek segítségével célirányos hirdetéseket jeleníthetünk meg a weboldal korábbi látogatói számára. Ez a funkció az eszközök közötti remarketinget alkalmaz, a Google AdWords és a DoubleClick alkalmazásával. Ha beleegyezését adta, hogy a Google az Ön webes és böngészési előzményeit Google fiókjához társítsa, akkor a Google az Ön Google fiókjából és a Google Analyticsből származó információkat együttesen használja fel a hirdetések testreszabására és az eszközök közötti remarketing célcsoportja adatainak meghatározására. Google felhasználóként a „Saját fiókban” adhatja meg saját hirdetési beállításait és kapcsolhatja ki a személyre szabott hirdetések megjelenítését. A Google általi adatgyűjtést és –felhasználást az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Analitika, Facebook pixel (képpont)
Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel (korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebook-nak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg
hirdetéseit, akiknél nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook pixelt személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.
Facebook remarketing
Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.
Google Adwords remarketing
Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.
Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.
Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.
Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.
Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.
Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?
Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.
Milyen jogaim vannak?
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.
Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.
Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az info@weblencse.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival.
Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.
Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
• A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
• Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
• Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
• Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
Egyéb információk
Adatkezelő kijelenti, hogy
• a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai a https://www.petissimo.hu oldalon megtalálhatóak.
• a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot

Kelt: 2018. május hó 24. nap
Zalka Attila
Közös képviselő
Zalka Optika Kkt

Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik letiltása esetén a weblencse.hu webáruház nem minden funkciója működik rendeltetésszerűen!!!

View Desktop Site